عنوان: پرداخت خوراکي ديگر براي زکات فطره
سوال :
آيا غذايي را که قوت غالب مردم نباشد و غير از موارد مذکور در رساله است، مي‌توان به عنوان زکات فطره به فقير داد و آيا کفايت مي‌کند؟
پاسخ:

اگر براي فقير بهتر باشد، مي‌تواند.