عنوان: ارسال زکات فطره از کشورهاي ديگر
سوال :
کسي که در بحرين زندگي مي‌کند و خويشان او در ايران فقير هستند، مي‌تواند زکات فطرۀ خود و برخي از دوستانش را که نسبتي با خويشان او ندارند، براي خويشاوندان در ايران بفرستد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.