عنوان: ارسال زکات فطره به شهر ديگر
سوال :
آيا مي‌توان زکات فطره را به شهر ديگري که فقراي زيادي در آن زندگي مي‌کنند، فرستاد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.