عنوان: ارسال زکات فطره براي نيازمندان ايران
سوال :
من به‌ مدت سه سال در آمريكا مشغول تحصيل هستم. مي‌خواستم بدانم آيا مي‌توانم زکات فطرۀ خود را در اين سه سال نگه دارم و بعد از مراجعت به ايران، به افراد نيازمند بدهم؟
پاسخ:

اگر بتوانيد بفرستيد، بايد بفرستيد.