عنوان: مصرف زکات فطره
سوال :
اين جانب ماه مبارک رمضان را به طور کامل در ژاپن هستم و کليۀ هزينه‌هاي من اعم از خوراک و مسکن و ... بر عهدۀ دولت ژاپن است. آيا بايد زکات فطره را در همان جا به مصرف برسانم يا براي مردم ايران بفرستم؟
پاسخ:

بايد به ايران بفرستيد.