عنوان: کار اقتصاي با مبالغ زکات فطره
سوال :
مؤسسۀ خيريه‌اى که تعدادي از خانواده‌هاي فقير و مستضعف را تحت پوشش خود دارد و از کمک‌هاي مردمي، آنها را تأمين مي‌کند، آيا مي‌تواند در مواقعي که زکات فطره را دريافت مي‌کند و مبلغ زيادي هم مي‌شود، با آن کارهاي اقتصادي مفيد مثل تأسيس داروخانه، شرکت‌هاي توليدي، کارگاه و ... راه بيندازد و از سود آن هزينه‌هاي خانواده‌هاي تحت تکفل خود را بپردازد؟
پاسخ:

جائز نيست و همچنين است زکات و خمس و کفارات.