عنوان: فطري? دختر در دوران عقد
سوال :
دختري که در دوران عقد به سر مي‌برد و در بسياري از اوقات با نامزد خود رفت و آمد مي‌کند، زکات فطره‌اش به عهدۀ کيست؟ خانواده يا داماد؟
پاسخ:

بر عهدۀ خانواده است.