عنوان: فطري? ميهمانان شب عيد فطر
سوال :

کسي که بدون اطلاع از اينکه امشب شب عيد فطر است، ميهماني داده باشد، حکم فطريه را در موارد ذيل بيان فرماييد:

الف: اگر برخي ميهمانان قبل از اذان مغرب به منزل او رفته باشند؟

ب: ميهمانان بعد از غروب آفتاب و اذان مغرب بر صاحب‌خانه وارد شوند؟پاسخ:
فطريۀ ميهمان بر ميزبان نيست و خود او بايد بپردازد. مگر ميزبان از طرف او پرداخت کند.