عنوان: پرداخت زکات فطره از پول غير مخمّس
سوال :
آيا  از مالي که خمس آن داده نشده مي‌توان زکات فطره را پرداخت کرد؟ يا بايد اول خمس را داد و سپس زکات فطره را از آن پرداخت نمود؟
پاسخ:

بايد اول خمس داد، سپس از پول خمس داده زکات داد.