عنوان: تقدّم زکات فطره بر خمس
سوال :
پرداخت زکات فطره مقدّم است يا خمس؟
پاسخ:
هر دو واجب است ولي اگر قبل از سال خمسي زکات فطره واجب شود، بايد اول آن را پرداخت کرد و وقت رسيدن سال خمسي اگر زائد بر مخارج چيزي داشت، بايد خمس آن زائد را بدهد.