عنوان: فطري? جنين
سوال :

آيا براي جنين در شکم مادر هم بايد فطريه پرداخت شود؟ آيا تفاوتي مي‌کند که جنين چند ماهه باشد؟


پاسخ:

لازم نيست، ولي براي محافظت او مطلوب است.