عنوان: حکم روزه در تابستان براي صاحبان مشاغل طاقت‌فرسا
سوال :
کسي که به خاطر وضعيت شغلي در مواقع خاصي مثل تابستان طاقت نداشته باشد روزه‌هايش را بگيرد (در حالت عادي مي‌تواند روزه بگيرد)؛ مثلاً کشاورزي که در تابستان مشغول جمع‌آوري محصول و زراعت خود است يا کسي که در معادن گرم و طاقت‌فرسا کار مي‌کند، حکم روزه‌اش چگونه است؟ آيا فقط قضا کافي است يا کفاره هم دارد؟ و آيا در آن مواقع مي‌تواند روزۀ خود را نگيرد؟
پاسخ:

بايد روزه بگيرد و اگر نگرفته باشد، قضا کند.