عنوان: شرايطي پزشکي که روزه‌دار را منع از روزه مي‌کند
سوال :
پزشکي كه مريض را از روزه منع مى‌كند، آيا لازم است که حتماً ملزم به امور ديني و مؤمن باشد يا اينکه فقط حاذق و متخصّص در کار خود باشد، کفايت مي‌کند؟
پاسخ:
اگر در گفتار ثقه و وارسته باشد، کفايت مي‌کند.