عنوان: ارث فرزند خوانده
سوال :

زن و شوهری از دنیا رفته اند. این زوج به دلیل بچه دار نشدن، طفلی را در خردسالي به سرپرستي گرفته و براي وي شناسنامه رسمي با نام خود اخذ نموده اند و او را بزرگ کرده اند. با توجه به اینکه اطرافیان مرحومین ادعای توارث دارند و زوج مرحوم به جز این فرزند خوانده، فرزند دیگری ندارند، آیا این فرزند خوانده از زوج مذکور ارث ميبرد یا اطرافیان؟


پاسخ:

آن بچه شرعاً ارث نمی‌برد، ولی باید ورثه ميت مراعات حال او را بنمایند. مخصوصاً این که قانوناً و با سندیّت شناسنامه، او کلّیه اموال را ارث می‌برد و برادران و خواهران ارث نمی‌برند.