عنوان: 9 سئوال در باب موارد خمس
سوال :

در موارد ذيل‌ اگر به‌ سال‌ خمسي‌ رسيديم‌ و هنوز، پول‌، مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌ بود يا لازمه استفاده‌ از آن‌، مدّت‌ دو يا سه‌ سال‌ (براي‌ كار مورد نظر) زمان‌ نياز داشت‌ تعلّق‌ يا عدم‌ تعلّق‌ خمس‌ به‌ آن‌ چگونه‌ است‌؟.

1) هديه‌.

2) ارث‌.

3) مهريه‌.

4) جوايز دريافت‌ شده‌ در مسابقات‌ يا بانك‌ها.

5) مستمرّي‌ زني‌ كه‌ شوهرش‌ فوت‌ نموده‌ و تأمين‌ اجتماعي‌ ماهانه‌ به‌ او مقرّري‌ مي‌دهد.

6) پولي‌ كه‌ براي‌ مثلاً سفر كربلا، فردي‌ ماهانه‌ جمع‌ كند تا دو يا سه‌ سال‌ ديگر به‌ اين‌ سفر برود و اين‌ پول‌ را در راه‌ ديگري‌ خرج‌ نكند.

7) پولي‌ را كه‌ براي‌ پرداخت‌ مهريه همسر براي‌ مدّت‌ طولاني‌ (مثلاً پانزده‌ سال‌) جمع‌ كنيم‌ تا اين‌ بدهي‌ را پرداخت‌ كنيم‌.

8) پولي‌ را كه‌ فرد مجبور است‌ در صندوق‌ قرض‌ الحسنه‌ نگه‌ دارد تا امتياز كسب‌ كرده‌ و وام‌ بگيرد، و يا مسدود است‌ تا وام‌ او تمام‌ شود و بيش‌ از يك‌ سال‌ خمسي‌ به‌ طول‌ انجامد.

9) پولي‌ كه‌ براي‌ جهيزيه دختري‌ كه‌ مثلاً الان‌ پنج‌ ساله‌ است‌ يا براي‌ خريد اتومبيل‌ يا وسائل‌ مورد نياز در منزل‌، بايد براي‌ مدّتي‌ جمع‌ شود تا امكان‌ تهيه آن‌ فراهم‌ گردد، يا تهيه مخارج‌ تحصيل‌، وقتي‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ نياز به‌ زمان‌ دارد.

 


پاسخ:

1) خمس‌ ندارد.

2) خمس‌ ندارد.

3) خمس‌ ندارد.

4) خمس‌ ندارد.

5) خمس‌ ندارد.

6) خمس‌ دارد.

7) خمس‌ دارد.

8) خمس‌ دارد.

9) خمس‌ دارد.