عنوان: ارث پدر و مادر
سوال :

 شخصي فوت كرده كه داراي زن، مادر و پدر است و فرزندي ندارد. ارث او چگونه تقسيم مي شود؟  

 


پاسخ:

یک چهارم به زن می رسد و مابقی به پدر و مادر می رسد.