بسمه تعالی

شمارۀ حساب واریز وجوهات شرعیّه:

شماره حساب سپهر بانک صادرات: 0102967932000

شماره کارت بانک صادرات: 6037691561259797 

لطفاً پس از پرداخت وجه، مشخصّات و آدرس پستی خود را همراه با عنوان وجه پرداختی، از طریق همین پایگاه اطلاع رسانی یا از طریق شماره تلفن 031-34495660یا تلفن همراه 09134086008 اعلام کنید تا قبض رسید به آدرس شما ارسال گردد.