عنوان: جواز مطلق براي وقوف اظطراري در عرفات
سوال :

آیا وقوف اضطراری عرفات مطلقاً جایز است یا حتماً باید بواسطه عذری باشد؟ آیا این فتوی برای زن و مرد تفاوتی دارد؟


پاسخ:

کفایت می کند و فرقی میان زن و مرد نیست.