عنوان: وقوف اظطراري در عرفات و مشعر
سوال :

اگر کسی به هر دلیلی موفق به وقوف اختیاری عرفات نشد و قصد وقوف اضطراری کرد ودانست که وقوف اضطراری عرفات موجب عدم درک وقوف اختیاری مشعر می شود، چه باید بکند و تکلیف حج او چه می شود؟


پاسخ:

توقف اضطراری در هر دو جا کفایت می کند.