عنوان: خواب بودن در عرفات
سوال :

اگر کسی تمام مدت وقوف در عرفات را خواب باشد، حج او چه حکمی دارد؟


پاسخ:

صحیح است.