عنوان: استحباب سعي بين صفا و مروه
سوال :

آیا سعیِ صفا و مروه را هم می توان به صورت مستحب به جا آورد و ثواب دارد یا بهتر است زائران، محل سعی را برای دیگران تخلیه کنند؟


پاسخ:

اصلاً مستحب نیست ولی از مستحبّات موکّد، طواف است.