عنوان: رهائي از تاثير نفرين ديگران
سوال :

اگر کسی  به غلط تصور کند که دیگری در بوجود آمدن مشکل یا ناراحتی او تقصیر دارد و بی جهت آن شخص  را نفرین کند، آیا امکان دارد نفرین او کارساز شود و مشکلاتی برای آن شخص بوجود بیاید؟در اینصورت راه حل رهائی از این نفرین چیست؟


پاسخ:

تاثیر دارد ولی پروردگار عالم پاداش می دهد.مخصوصاً اگر دل آن مقصر(کسی که نفرین کرده است)را به دست آورد که تاثیر آن هم رفع می شود.