عنوان: نماز با قبله نامشخص
سوال :

اگر کسی در جائی واقع شود که نداند قبله از کدام طرف است وهیچ احتمالی هم دراین مورد ندهد،چه وظیفه ای برای خواندن نماز دارد؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

به هرطرف نماز بخواند کافی است.