عنوان: استفاده از منافع موجود در حريم امامزاده
سوال :

آيا افراد و يا ادارات‌ مي‌توانند بدون‌ اجازه‌ از متولّي‌ از معادن‌ سنگ‌ و شن‌ و ماسه‌ و يا معادن‌ ديگر كه‌ در حريم‌ شرعي‌ و قانوني‌ امامزادگان‌ قرار گرفته‌، استفاده‌ نمايند؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌.