عنوان: اثبات وجود امامزاده
سوال :

مستدعي‌ است‌ مرقوم‌ فرماييد:

1) اگر مكاني‌ از قديم‌ الايّام‌ به‌ عنوان‌ مكان‌ زيارتي‌ بوده‌ است‌ مي‌توانيم‌ صحّت‌ وجود آن‌ امامزاده‌ را اثبات‌ كنيم‌؟ در صورت‌ اثبات‌، ساخت‌ و ساز آن‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) در مورد سنگ‌ بزرگي‌ كه‌ در اين‌ مكان‌ وجود دارد، برداشتن‌ آن‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟ در صورت‌ آشكار شدن‌ جنازه‌ تكليف‌ چيست‌؟

3) در مورد خواب‌هايي‌ كه‌ بيش‌ از بيست‌ نفر ديده‌اند در خصوص‌ زيارتگاه‌، مخصوصاً در مورد ساختن‌ اين‌ مكان‌، نظر جناب‌ عالي‌ در مورد اين‌ مسأله‌ چيست‌؟

4) در مورد نشانه‌هايي‌ كه‌ در خواب‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌، در صورت‌ جستجو، آيا صحّت‌ وجو مكان‌ زيارتي‌ اثبات‌ مي‌شو؟

5) آيا امامزاده‌ مي‌ تواند در دل‌ سنگ‌ باشد؟

 


پاسخ:

1) شهرت‌ براي‌ اثبات‌ اين‌ كه‌ آنجا امامزاده‌ مدفون‌ است‌ كفايت‌ مي‌كند.

2) اگر تبديل‌ به‌ احسن‌ باشد اشكال‌ ندارد و اگر احياناً جنازه‌ پيدا شد فوراً او را بايد دفن‌ نمود.

3) همان‌ شهرتي‌ كه‌ از قديم‌ الايّام‌ بوده‌ كفايت‌ مي‌كند و امامزاده‌ نظير سيادت‌ براي‌ فردي‌ است‌ زيرا همين‌ مقدار كه‌ شخصي‌ در ميان‌ مردم‌ شناخته‌ شده‌ به‌ سيادت‌ باشد از نظر شرعي‌ سيّد است‌ و احكام‌ سيادت‌ بر او بار است‌ و همچنين‌ اگر جايي‌ از قديم‌ الايّام‌ و در ميان‌ مردم‌ امامزاده‌ باشد احكام‌ امامزاده‌ بر آنجا بار است‌ و شرعاً آنجا امامزاده‌ است‌.

4) عمده‌ شهرت‌ است‌ ولي‌ خواب‌ و نظائر آن‌ چيزي‌ را اثبات‌ نمي‌كند.

5) امكان‌ دارد ولي‌ خيلي‌ بعيد است‌.