عنوان: حدود اسلامي و چند سئوال اساسي
سوال :

خواهشمند است‌ ديدگاه‌ شرع‌ مقدّس‌ اسلام‌ را در موارد ذيل‌ بيان‌ فرماييد:

أ) اجراي‌ حدود اسلامي‌ محدود به‌ زمان‌ معصوم‌ است‌ يا در زمان‌ غيبت‌ نيز قابل‌ اجراست‌؟

ب‌) در صورتي‌ كه‌ حدود اسلامي‌ در زمان‌ غيبت‌ امام‌ معصوم‌ قابل‌ اجراست‌، آيا در ملا عام‌ اجرا شدن‌ حدود نيز ضروري‌ حكم‌ است‌؟ يا در مواردي‌ قابل‌ اغماض‌ است‌؟

ج‌) آيا مجازات‌ اسلامي‌ قابل‌ جايگزين‌ است‌ و حاكم‌ شرع‌ مي‌تواند به‌ جاي‌ قطع‌ يد سارق‌ يا اجراي‌ حكم‌ سنگسار، روش‌هاي‌ ديگري‌ جايگزين‌ كند؟

د) اگر به‌ فرض‌ عدّه‌اي‌ در زمان‌ حاضر، اجراي‌ حدود را مغاير با قوانين‌ بين‌ المللي‌ بدانند يا با توجّه‌ به‌ فضاي‌ تبليغاتي‌، آن‌ را وهن‌ دين‌ مبين‌ تشخيص‌ دهند، آيا در چنين‌ مواردي‌ مي‌توان‌ از مجازات‌ جايگزين‌ بهره‌ گرفت‌؟

 


پاسخ:

الف) اجراي‌ حدود الهي‌ در زمان‌ غيبت‌، با اذن‌ حاكم‌ اسلامي‌ و حكومت‌ اسلامي‌، قابل‌ اجراست‌.

ب‌) اگر حكومت‌ اسلامي‌ مصلحت‌ نداند، مي‌تواند در خفاء اجراء كند.

ج‌) اگر اجراي‌ حد، صلاح‌ نظام‌ اسلامي‌ نباشد، حكومت‌ اسلامي‌ مي‌تواند روش‌هاي‌ ديگري‌ را اعمال‌ كند.

د) تشخيص‌ آن‌ مربوط‌ به‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌.