عنوان: جماع در زمان شک حيض
سوال :

اگر زني‌ شك‌ داشته‌ باشد كه‌ حائض‌ است‌ و شوهرش‌ با او جماع‌ كند و روز بعد خون‌ ببيند، حكم‌ جماع‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اشكالي‌ ندارد.