عنوان: اختلاط جنسيتي در دوران آموش در مدارس ابتدائي
سوال :

نظر مباركتان‌ در مورد اختلاط‌ ــ(با هم‌ بودن‌)ــ دختر و پسر در مدرسه‌ از اوّل‌ تا سوّم‌ دبستان‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

خوب‌ نيست‌ و قطعاً تأثير سوء دارد.