عنوان: دوست يابي دختر و پسر
سوال :

مستدعي‌ است‌ نظر مبارك‌ را در موارد ذيل‌ عنايت‌ فرماييد:

1) آيا قدم‌ زدن‌ دختر و پسري‌ كه‌ هيچ‌ نسبت‌ سببي‌ و نسبي‌ با هم‌ ندارند جايز است‌؟ و چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) پارك‌ رفتن‌ و سينما رفتن‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور چه‌ حكمي‌ دارد؟ و تا حد امكان‌ اين‌ رفتار است‌؟

3) درس‌ خواندن‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور چه‌ حكمي‌ دارد؟

4) بوسيدن‌ و دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دادن‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور چگونه‌ است‌؟

5) حرف‌ زدن‌ و اختلاط‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور تا چه‌ حدّي‌ مجاز است‌ و چه‌ حكمي‌ دارد؟

6) شوخي‌ كردن‌ و متلك‌ گفتن‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور چه‌ حكمي‌ دارد؟

7) اگر رابطه‌ و دوستي‌هاي‌ دختر و پسر براي‌ علم‌ و مقدّمه‌اي‌ براي‌ ازدواج‌ باشد تا چه‌ حدّ مجاز است‌؟

8) سلام‌ كردن‌ و لبخند زدن‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور چه‌ حكمي‌ دارد؟

9) تنه‌ زدن‌ و كنار هم‌ نشستن‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور چه‌ حكمي‌ دارد؟

10) در صورت‌ امكان‌ حدّ و مرز رابطه‌ و معاشرت‌ دختر و پسر با شرط‌ مذكور را توضيح‌ دهيد.

 


پاسخ:

دوست‌ يابي‌ دختر و پسر كه‌ در قرآن‌ با كلمه «اخدان‌» آمده‌ است‌ حرام‌ و گناه‌ آن‌ در قرآن‌ بزرگ‌ است‌ بنا بر اين‌ كليه فروض‌ بالا حرام‌ است‌ و گناه‌ آن‌ بزرگ‌ است‌.