عنوان: ترک معاشرت بعلت دوري از گناه
سوال :

اگر حضور در جمع‌ و اجتماع‌، ترك‌ گناه‌ را براي‌ ما سخت‌ و دشوار و گاه‌ بر حسب‌ شرايط‌ تحميلي‌ غير ممكن‌ مي‌سازد، آيا مي‌توان‌ مگر به‌ ضرورت‌ از اين‌ جمع‌ و اجتماع‌ها (حتّي‌ اگر فاميل‌ و خويشاوند باشند) فاصله‌ گرفت‌؟ در غير اين‌ صورت‌ وظيفه‌ چيست‌؟


پاسخ:

اگر چنين‌ است‌ بايد رفت‌ و آمد مگر در ضرورت‌ ترك‌ كند.