عنوان: عدم آگاهي به جهت قبله در کشور خارجي
سوال :

کسانی که درکشورهای خارجی زندگی می کنند یا جهت امری به مدت چندروز به کشوری مسافرت می کنند وجهت قبله را نمی دانند،چه وظیفه ای برای ادای نماز خود دارند؟

 


پاسخ:

اگر نمی توانند قبله را به دست آورند،به هر طرف نماز بخوانند اشکال ندارد.