عنوان: دفن در زمين غصبي
سوال :

شخصي‌ زمين‌ غصبي‌ را خريده‌ و وصيّت‌ كرده‌ كه‌ در همين‌ زمين‌ دفن‌ شود، تكليف‌ چيست‌؟


پاسخ:

بايد او را جاي‌ ديگر دفن‌ كنند و وصيّت‌ او الزام‌ آور نيست‌ بللكه‌ جايز نيست‌ طبق‌ وصيّت‌ عمل‌ شود.