عنوان: جاري کردن عقد موقت بجاي دائم توسط وکيل
سوال :

فردي‌ وكيل‌ شده‌ كه‌ زني‌ را به‌ عقد دائم‌ مردي‌ درآورد امّا بر خلاف‌ آنچه‌ قرار بود، صيغه موقّت‌ جاري‌ مي‌كند، او پس‌ از بچّه‌ دار شدن‌ به‌ زن‌ اطّلاع‌ مي‌دهد كه‌ عقد را منقطع‌ جاري‌ كرده‌ام‌.

الف‌) تكليف‌ محرميّت‌ زوجين‌ و توارث‌ آن‌ دو از هم‌ و توارث‌ آن‌ دو نسبت‌ به‌ فرزند چيست‌؟

ب‌) آيا واقع‌ شدن‌ دخولي‌ كه‌ منجر به‌ بچّه‌ دار شدن‌ شده‌ است‌ در ايّام‌ عقد منقطع‌ يا واقع‌ شدن‌ آن‌ در غير ايّام‌ عقد منقطع‌ (پس‌ از انقضاي‌ مدّت‌) اثري‌ در موارد مذكور در سؤال‌ «الف‌» دارد؟


پاسخ:

 دو دفعه‌ عقد دائم‌ بخوانند و گذشته‌ها هم‌ اشكالي‌ ندارد