عنوان: تعدد زوجات
سوال :

آيا در اسلام‌، مرد مي‌تواند چهار زن‌ عقدي‌ بگيرد؟

 


پاسخ:

تعدّد زوجات‌ در اسلام‌ جايز است‌ ولي‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ بايد طبق‌ قوانين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ عمل‌ شود.

- مگر اين‌ كه‌ زن‌ شرط‌ ضمن‌ عقد كرده‌ باشد كه‌ زوج‌ ازدواج‌ مجدّد نكند و مرد هم‌ پذيرفته‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ جايز نيست‌.