عنوان: حفاظت از محيط زيست
سوال :

با توجّه‌ به‌ تأكيدات‌ و توجّه‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌ بر حفظ‌ محيط‌ زيست‌ و رعايت‌ بهداشت‌ محيط‌ و بهداشت‌ عمومي‌، حكم‌ تخريب‌ محيط‌ زيست‌ كه‌ موجب‌ ضرر و زيان‌ عمومي‌ است‌ نظير آلوده‌ ساختن‌ رودخانه‌ها، نهرها و درياچه‌ها چه‌ از طريق‌ پساب‌ شيميايي‌ كارخانجات‌ و چه‌ از طريق‌ ديگر كه‌ منجر به‌ آسيب‌ رساندن‌ يا نابودي‌ محيط‌ زيست‌ آب‌ها و درياها مي‌شود و همچنين‌ ديدگاه‌ فقهي‌ در باره تخريب‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كه‌ از انفال‌ مي‌باشد، چيست‌؟

 


پاسخ:

كليه‌ موارد مذكور و مانند آن‌ حرام‌ است‌ و چون‌ حق‌ّ الناس‌ عمومي‌ است‌، معصيت‌ و گناه‌ آن‌ بسياربزرگ‌ است‌.