عنوان: ميزان فقر جهت معافيت پرداخت زکات
سوال :

ميزان‌ فقر در گرفتن‌ خمس‌ و زكات‌ چيست‌؟


پاسخ:

كسي‌ كه‌ براي‌ مخارج‌ خود دخل‌ ندارد و يا كسري‌ دارد فقير است‌.