عنوان: اجازه مرجع تقليد و شرط نصاب در پرداخت زکات
سوال :

آيا زكات‌ را بايد به‌ مرجع‌ تقليد پرداخت‌ نمود يا زكات‌ اجازه مرجع‌ تقليد را نمي‌خواهد؟ آيا زكات‌ هم‌ مثل‌ خمس‌ سال‌ دارد؟يا همينكه‌ به‌ حدّ نصاب‌ رسيد بايد زكات‌ آن‌ را داد؟


پاسخ:

در زكات‌ اجازه مجتهد جامع‌ الشرائط‌ شرط‌ نيست‌ و سال‌ هم‌ ندارد.