عنوان: مصارف زکات
سوال :

در افغانستان‌ بعضي‌ جاها در فصل‌ زمستان‌ در حسينيه ‌ها جلسه درس‌ و طلبه‌ داري‌ برگزار مي‌شود و معمولاً در طول‌ سال‌ يك‌ نفر خادم‌ براي‌ حسينيه‌ مي‌گيرند و مبلغ‌ معيّني‌ را براي‌ او حقوق‌ مي‌دهد ايا از زكات‌ مي‌توان‌ حقوق‌ آن‌ خادم‌ حسينيه‌ را داد يا خير؟ و براي‌ مدرّس‌ و روضه‌ خوان‌ چه‌ صورت‌ دارد؟


پاسخ:

زكات‌ را صرف‌ مسجد و حسينيه‌ و عمران‌ آنها و براي‌ خادم‌ و مصارف‌ ديگر جايز است‌.