عنوان: صرف زکات براي تعمير مسجد
سوال :

پولي‌ را كه‌ براي‌ تعمير مسجد و يا براي‌ صندوق‌ قرض‌ الحسنه‌ داده‌ مي‌شود مي‌تواند بابت‌ زكات‌ و يا .... حساب‌ نمايد؟


پاسخ:

براي‌ تعمير مسجد از زكات‌ استفاده‌ شود اشكال‌ ندارد.