عنوان: آيا صدقه دادن آداب خاصّي دارد؟
سوال :

آيا صدقه دادن آداب خاصّي دارد؟


پاسخ:

باید در آن منّت و اذیت نباشد و احترام طرف مقابل حفظ شود و با قصد قربت هم باشد.