عنوان: ملاک در تشخيص صدق عنوان وسواس
سوال :

ملاک در تشخيص صدق عنوان وسواس چيست؟


پاسخ:

ملاک در صدق عنوان وسواسي بر کسي، عرف است. هرچند اگر کسي بيش از سه بار در مسأله اي شک کرد، وسواسي محسوب شده و بايد به احکام وسواس عمل نمايد.