عنوان: قصد قربت در پرداخت خمس
سوال :

در هنگام پرداخت خمس، آيا قصد قربت لازم است؟ آيا بدون قصد قربت، انسان بريءالذّمّه مي‌شود؟


پاسخ:

قصد قربت در همۀ عبادات و از جمله خمس لازم است و بدون قصد قربت، بريءالذّمّه نمي‌شود.