عنوان: صدقه دادن زن از مال خود يا نفقه‌ دریافتی
سوال :

زن براي صدقه دادن از مال خود يا نفقه‌اي که از شوهر دريافت کرده است، آيا نياز به اجازۀ شوهر دارد؟


پاسخ:

نيازي به اجازۀ شوهر ندارد.