عنوان: بيدارکردن افراد خانواده برای نماز
سوال :

آيا بيدارکردن افراد خانواده و ميهمان، براي نماز، مخصوصاً نماز صبح، لازم است؟


پاسخ:

لازم نیست؛ مگر راجع به همسر و بچّه‌ها که اگر بي‌تفاوت باشد منجر به بي‌نمازي آنها مي‌شود.