عنوان: وظيفه‌ شخص وسواسی در قبال نجاسات
سوال :

آيا برای درمان شخص وسواسي، مي‌توان گفت وظيفه‌ای در قبال نجاسات ندارد و چيزی برای او نجس نيست؟


پاسخ:

اگر متنجّس را نجس نداند، خوب مي‌شود و لازم نيست از عين نجس هم اجتناب نکند؛ بلکه اگر از عين نجس پرهيز کند و از متنجّس پرهيز نکند، خوب مي‌شود و لازم است براي بهبودي، چنين کند.