عنوان: لزوم پوشاندن ابرو پس از پیرایش
سوال :

آیا زیر ابرو برداشتن خانم ها (کوتاه کردن و نازک کردن ابروها) جزو آرایشی است که زن باید آن را از دید نامحرم بپوشاند؟


پاسخ:

زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود.