عنوان: بی حجابی و بدحجابی علنی، از گناهان کبیره
سوال :

آیا از نظرمعظم له بی‌حجابی و بدحجابی علنی گناه کبیره است یا گناه صغیره؟


پاسخ:

هر گناهی، از این جهت که نافرمانی خداوند متعال است، کبیره محسوب می‌شود و لذا گناه کبیره و صغیره نداریم؛ امّا برخی گناهان چون نسبت به سایر گناهان آثار مخرّب دارند، به آن گناهان کبیره گفته می‌شود و بدحجابی و بی‌حجابی علنی هم جزو این دسته از گناهان است.