عنوان: هدف از آفرینش موجودات
سوال :

هدف از آفرینش موجودات چیست؟ آیا کمال است یا رفع نیاز؟ لطفاً درحدّ شخص متوسّط ‌ذهن، بیان کنید و توضيح دهيد.


پاسخ:

خداوند متعال، انسان را آفريده است که به کمال برسد و زمينههاي آن را هم خودش براي انسان فراهم کرده است. وقتي انسان به کمال برسد به سعادت ابدي در دنيا و آخرت می‌رسد و تا خدا، خدايي می‌کند، او رو به کمال است و چون سعادتمند می‌شود، لذّت معنوي می‌برد. اين موضوع نظير اين است که بپرسيد مدرسهرفتن بچّه‌ها چه نتيجه‌اي دارد؟ در پاسخ بايد گفت: به مدرسه می‌روند که تحصيل کنند و به عنوان يک انسان تحصيل‌کرده، خوشبخت شوند.