عنوان: معنای «لا إِكْراهَ فِي الدِّين»
سوال :

خداوند متعال در سورۀ بقره می‌فرماید: «لا إِكْراهَ فِي الدِّين» و از طرف دیگر در داستان پيامبران در قرآن آمده است: «آن کسانی که به طریقی ایمان نیاوردند، به امر خداوند به هلاکت رسیدند.» بین این دو موضوع چه تفسیری وجود دارد؟


پاسخ:

خداوند متعال در سورۀ بقره با جملۀ «لاإِكْرَاهَ فِيالدِّينِ» يک حقيقت را بيان می‌کند، به اين معنا که با زور و اجبار کسي را نميتوان دين‌دار کرد و در ادامۀ آيه می‌فرمايد: «قَدتَّبَيَّنَالرُّشْدُمِنَالْغَيِّ»؛ يعني راه هدايت از گمراهي، آشکار و روشن شده است و رستگاری و سعادت، از آنِ کسي است که راه هدايت را در پيش بگيرد و گمراهي و شقاوت، در اثر کفر و دوري از دين، نصيب بندگان خداوند خواهد شد.

اين يک واقعيّت مهّم است؛ امّا آن کساني که کافر شدند، علاوهبر شقاوت ابدي، اگر در مقابل پيامبران و دعوت آنان ايستادگي و لجاجت کنند و بر کفر خود بهصورت علني پافشاري داشته باشند، در همين دنيا هم به سزاي عمل خود می‌رسند و هلاک می‌شوند؛ یعنی خود را هلاک می‌کنند و در آخرت به جهنّم می‌روند، یعنی خود به جهنّمی که برافروخته‌اند، می‌روند.