عنوان: رفع اختلاف بین شوهر و پدر
سوال :
متأسفانه پدر بنده پشت سر شوهرم غیبت می‌کنند. اگر شوهرم من را از حضور در این در جلسه منع کند باید اطاعت کنم؟
پاسخ:

شما بايد بتوانيد با تلطّف و مهرباني هر دو را راضي کنيد و اختلاف بين آنها را رفع کنيد، امّا اگر جداً شوهر راضي نباشد، رفتن شما به آنجا بيش از حد ضرورت جايز نيست.